Bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard vastgesteld!

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft op 5 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard’ vastgesteld. Met dit door mRO vervaardigde bestemmingsplan wordt de aanleg van 2.250 hectare natuur in de Krimpenerwaard als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) mogelijk gemaakt. De natuur wordt gecombineerd met de realisatie van een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van de Kaderrichtllijn Water (KRW) en maatregelen om bodemdaling tegen te gaan. Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure stelde de gemeenteraad op 12 december 2017 al een Nota van Uitgangspunten voor het plan vast. Ook deze nota werd opgesteld door mRO.

De vaststelling van het bestemmingsplan is een historisch moment. In de Krimpenerwaard wordt al meer dan 20 jaar over de realisatie van nieuwe natuur gesproken. Nu de gemeenteraad het besluit genomen heeft is er duidelijkheid voor het gebied en kunnen vervolgstappen voor de uitvoering worden gezet. Grondeigenaren die zelf natuur willen realiseren kunnen hiermee nu verder aan de slag. Voor de eigenaren die dit niet willen kan het traject om de gronden te verwerven worden voortgezet.

De natuurgebieden worden aantrekkelijk voor diverse planten- en diersoorten die van nature in veenweidegebied thuishoren, zoals weidevogels. De biodiversiteit wordt bevorderd en er ontstaat een doorgaande natuurverbinding. Omdat de komst van de nieuwe natuur in sommige delen gepaard gaat met een hoger waterpeil wordt bovendien bodemdaling afgeremd. Ook biedt de nieuwe natuur kansen voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, aangezien in een aantal delen van het gebied extensief agrarisch medegebruik mogelijk is.

Het bestemmingsplan ‘Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard’ is tot stand gekomen in een intensief samenwerkingstraject tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Ten behoeve van de natuurontwikkeling namen de provincie en het hoogheemraadschap eerder al belangrijke besluiten: de provincie wijzigde de begrenzing van het NNN in de Verordening ruimte en het Hoogheemraadschap nam een peilbesluit.

Het NNN in de Krimpenerwaard met de verdeling van de natuurtypen: weidevogelnatuur, botanische natuur en kleinschalige landschapselementen (bron: Inrichtingsplan Krimpenerwaard

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42